Part-3, ਸੂਚੀ - ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, Full Index Guru Granth Sahib ji in Punjabi

ਤਤਕਰਾ - ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, Full List Detailed Index of Guru Granth Sahib ji, in Punjabi.

Part-1 Part-2 Part-3
All Gurbani + Index Daily Updates

ਅੰਗ / ਪੰਨਾ
ਬਾਣੀ / ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰਾਗ
ਲੇਖਕ
1107 to 1117 --- ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ
1107 to 1110
ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1110 to 1113
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1113 to 1117
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1117 to 1117
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1118 to 1124 --- ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ
1118 to 1119
-
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1119 to 1122
-
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1122 to 1122
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1123 to 1124
-
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1124 to 1124
-
ਰਾਗ ਕੇਦਾਰਾ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ
1125 to 1167 --- ਰਾਗ ਭੈਰਉ
1125 to 1127
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1127 to 1133
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1133 to 1135
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1136 to 1152
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1153 to 1153
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1153 to 1153
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1154 to 1155
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1155 to 1157
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1157 to 1160
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1160 to 1160
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1160 to 1163
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1163 to 1167
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1167 to 1167
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ
1167 to 1167
-
ਰਾਗ ਭੈਰਉ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1168 to 1196 --- ਰਾਗ ਬਸੰਤ
1168 to 1169
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1169 to 1169
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1169 to 1170
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1170 to 1170
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1170 to 1172
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1172 to 1177
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1177 to 1177
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1177 to 1178
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1178 to 1179
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1180 to 1185
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1185 to 1186
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1186 to 1186
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
1186 to 1187
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
1187 to 1190
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1190 to 1191
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1191 to 1191
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1192 to 1193
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1193 to 1193
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੫)
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1193 to 1195
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1195 to 1195
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1195 to 1195
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲ
ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ
1195 to 1196
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1196 to 1196
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ
1196 to 1196
-
ਰਾਗ ਬਸੰਤ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1197 to 1253 --- ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
1197 to 1198
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1198 to 1200
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1200 to 1200
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1201 to 1201
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1202 to 1202
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1202 to 1202
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1202 to 1229
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1229 to 1229
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1229 to 1231
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1231 to 1232
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
1232 to 1233
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1233 to 1235
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1235 to 1236
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1236 to 1237
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1237 to 1237
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1237 to 1237
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1237 to 1237
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1237 to 1237
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1238 to 1238
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1238 to 1238
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1238 to 1238
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1238 to 1238
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1238 to 1238
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1238 to 1238
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1238 to 1239
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1239 to 1239
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1239 to 1239
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1239 to 1239
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1239 to 1240
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1240 to 1240
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1240 to 1240
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1240 to 1240
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1240 to 1240
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1240 to 1240
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1240 to 1241
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1241 to 1241
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1241 to 1241
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1241 to 1241
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1241 to 1242
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1242 to 1242
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1242 to 1242
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1242 to 1242
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1242 to 1242
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1242 to 1242
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1242 to 1243
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1243 to 1243
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1243 to 1243
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1243 to 1243
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1243 to 1243
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1243 to 1244
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1244 to 1244
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1244 to 1244
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1244 to 1244
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1244 to 1244
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1244 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1245 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1245 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1245 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1245 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1245 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1245 to 1245
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1245 to 1246
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1246 to 1246
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1246 to 1246
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1247
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1247 to 1248
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1248 to 1248
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1248 to 1248
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1248 to 1248
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1248 to 1248
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1248 to 1248
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1248 to 1249
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1249 to 1249
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1249 to 1249
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1249 to 1249
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1249 to 1250
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1250 to 1250
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1250 to 1250
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1250 to 1250
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1250 to 1250
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1251 to 1251
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1251 to 1251
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1251 to 1251
ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1251 to 1252
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1252 to 1253
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1253 to 1253
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ
1253 to 1253
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ
1253 to 1253
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1253 to 1253
-
ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1254 to 1293 --- ਰਾਗ ਮਲਾਰ
1254 to 1257
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1257 to 1262
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1262 to 1265
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1265 to 1265
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1265 to 1266
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1266 to 1271
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1271 to 1272
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1272 to 1273
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1273 to 1275
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1276 to 1278
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1278 to 1278
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1278 to 1278
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1278 to 1279
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1279 to 1279
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1279 to 1279
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1279 to 1280
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1280 to 1280
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1280 to 1280
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1280 to 1280
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1280 to 1280
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1280 to 1280
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1280 to 1281
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1281 to 1281
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1281 to 1281
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1281 to 1281
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1282 to 1282
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1282 to 1282
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1282 to 1282
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1282 to 1282
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1282 to 1283
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1283 to 1283
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1283 to 1283
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1283 to 1283
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1283 to 1283
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1283 to 1284
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1284 to 1284
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1284 to 1284
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1284 to 1284
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1284 to 1284
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1284 to 1285
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1285 to 1285
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1285 to 1285
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1285 to 1285
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1285 to 1285
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1285 to 1286
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1286 to 1288
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1288 to 1288
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1288 to 1290
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1290 to 1290
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ
1290 to 1291
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1291 to 1291
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1291 to 1291
ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਕੀ (ਮ: ੧)
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1292 to 1292
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1293 to 1293
-
ਰਾਗ ਮਲਾਰ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ
1294 to 1318 --- ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
1294 to 1296
-
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1296 to 1296
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1296 to 1298
-
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1298 to 1308
-
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1308 to 1311
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1312 to 1312
ਛੰਤ
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1312 to 1318
ਕਾਨੜੇ ਕੀ ਵਾਰ (ਮ: ੪)
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1318 to 1318
-
ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1319 to 1326 --- ਰਾਗ ਕਲਿਆਨੁ
1319 to 1321
-
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨੁ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1321 to 1321
-
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨੁ ਭੋਪਾਲੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1321 to 1323
-
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨੁ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1323 to 1326
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਕਲਿਆਨੁ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1327 to 1351 --- ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
1327 to 1327
-
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1327 to 1332
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1332 to 1335
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1335 to 1335
-
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1335 to 1337
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1337 to 1337
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1337 to 1338
-
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1338 to 1341
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1341 to 1341
-
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1341 to 1341
ਪੜਤਾਲ
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1341 to 1341
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1342 to 1342
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1342 to 1343
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1344 to 1344
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਖਣੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1344 to 1345
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1346 to 1346
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1346 to 1347
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1347 to 1347
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1347 to 1349
ਅਸਟਪਦੀਆ
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1349 to 1349
-
ਰਾਗ ਪਰਭਾਤੀ ਬਿਭਾਸ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1349 to 1350
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1350 to 1351
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ
1351 to 1351
-
ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ
ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ
1352 to 1353 --- ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ
1352 to 1353
-
ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
1353 to 1430 --- ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
1353 to 1353
ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ
-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1353 to 1360
ਸਲੋਕ ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1360 to 1361
ਗਾਥਾ (ਮ: ੫)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1361 to 1363
ਫੁਨਹੇ (ਮ: ੫)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1363 to 1364
ਚਉਬੋਲੇ (ਮ: ੫)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1364 to 1375
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1375 to 1375
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1375 to 1376
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1376 to 1376
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1376 to 1376
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1376 to 1376
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1376 to 1376
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1376 to 1377
ਸਲੋਕ (ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ)
-
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ
1377 to 1378
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1378 to 1378
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1378 to 1380
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1380 to 1380
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1380 to 1381
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1381 to 1381
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1381 to 1382
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1382 to 1382
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1382 to 1383
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1383 to 1383
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1383 to 1383
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1383 to 1383
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1383 to 1384
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1384 to 1384
ਸਲੋਕ (ਸੇਖ ਫਰੀਦ)
-
ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ
1385 to 1389
ਸਵਈਏ ਮੁਖਬਾਕੵ (ਮ: ੫)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1389 to 1390
ਸਵਈਏ ਮ: ਪਹਿਲੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1391 to 1391
ਸਵਈਏ ਮ: ਦੂਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1391 to 1392
ਸਵਈਏ ਮ: ਦੂਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1392 to 1392
ਸਵਈਏ ਮ: ਦੂਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1392 to 1394
ਸਵਈਏ ਮ: ਤੀਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1394 to 1395
ਸਵਈਏ ਮ: ਤੀਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1395 to 1395
ਸਵਈਏ ਮ: ਤੀਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1395 to 1396
ਸਵਈਏ ਮ: ਤੀਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1396 to 1396
ਸਵਈਏ ਮ: ਤੀਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1396 to 1396
ਸਵਈਏ ਮ: ਤੀਜੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1396 to 1398
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1398 to 1401
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1401 to 1404
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1404 to 1405
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1405 to 1405
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1405 to 1406
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1406 to 1406
ਸਵਈਏ ਮ: ਚਉਥੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1406 to 1408
ਸਵਈਏ ਮ: ਪੰਜਵੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1408 to 1409
ਸਵਈਏ ਮ: ਪੰਜਵੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1409 to 1409
ਸਵਈਏ ਮ: ਪੰਜਵੇ ਕੇ
-
ਭੱਟ
1410 to 1412
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ
-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1412 to 1412
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ
-
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1412 to 1412
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ
-
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ
1413 to 1421
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ
-
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ
1421 to 1424
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ
-
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ
1425 to 1426
ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1426 to 1429
ਸਲੋਕ (ਮ: ੯)
-
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ
1429 to 1429
ਮੁੰਦਾਵਣੀ (ਮ: ੫)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1429 to 1429
ਸਲੋਕ (ਮ: ੫)
-
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ
1429 to 1430
ਰਾਗ ਮਾਲਾ
-
-

Part-1 Part-2 Part-3
All Gurbani + Index Daily Updates